Inschrijving

De inschrijvingen zijn gesloten! Je kan je wel nog inschrijven zodat je op de wachtlijst komt te staan!
Zodra er een plaats vrijkomt, nemen wij contact met je op 🙂

Om je in te schrijven, moet je eerst de algemene voorwaarden lezen, vervolgens de leefregels. Hierna krijg je toegang tot het inschrijvingsformulier.

Algemene voorwaarden

Definities:

 • Jamboree-project: Wanneer we Jamboree-project schrijven, bedoelen we daarmee het gehele project, doorheen alle fases en voorbereidende activiteiten, inclusief de Jamboree zelf.
 • Jamboree: Wanneer we Jamboree schrijven, bedoelen we daarmee enkel de World Scout Jamboree die plaatsvindt in Zuid-Korea van 1 tot en met 12 augustus 2023.
 • Contingent: Dit is de Belgische delegatie die deelneemt aan het project. Het contingent bestaat uit leden, leiding, IST en CMT.
 • CMT: Contingent Management Team. Dit is de Belgische ploeg die de organisatie van het project coördineert voor het Belgische contingent (voorbereidende activiteiten, logistiek, communicatie…).
 • Unit: Unit is een term die op Jamboree gebruikt wordt om een groep van 40 personen aan te duiden. Elke unit bestaat uit vier patrouilles met elk 9 leden en 1 leid-st-er.
 • Lid: Dit zijn de jongeren tussen 14 en 18 jaar (op het moment van de Jamboree) die deel uitmaken van een unit.
 • Leiding: Deze volwassenen maken ook deel uit van een unit en staan in voor de begeleiding van de leden.
 • IST: International Service Team. Deze deelnemers ouder dan 18 jaar (op het moment van de Jamboree) helpen de organisatie op praktisch vlak, zowel in België als in Zuid-Korea.
 • Deelnemer: Als we dit vermelden, dan bedoelen we iedereen die deel uitmaakt van het contingent (leden, leiding, IST en CMT).
 • Actief lid: Actief en ingeschreven lid zijn van één van de Belgische associaties.

1. Deelnamevoorwaarden

Deelname aan het Jamboree-project staat open voor iedereen die aangesloten is bij een Belgische scouts- of gidsenassociatie (Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides of Les Scouts et Guides Pluralistes).

Om lid  te zijn van een unit moet je op het moment van inschrijven:

 • Actief lid zijn van één van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides of Les Scouts et Guides Pluralistes.
 • Geboren zijn tussen 22/07/2005 en 31/07/2009.

Het aantal plaatsen voor leden is afhankelijk van het aantal ingeschreven leiding. Er is 1 leid-st-er nodig per 9 leden.

Wanneer je je inschrijft als volwassene, bepaalt het CMT aan de hand van onderstaande voorwaarden of je leiding of IST wordt. Je kan hierbij wel je voorkeur aangeven, maar de definitieve beslissing ligt bij het CMT. Ten laatste tijdens het eerste leidings- en IST-weekend wordt meegedeeld wie welke functie (leiding/IST) heeft en bij welke unit dit is.

Om leiding te zijn moet je op het moment van inschrijven:

 • Actief lid zijn van één van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides of Les Scouts et Guides Pluralistes.
 • Ouder zijn dan 21 jaar aan het begin van de World Scout Jamboree (geboortejaar 2002 of ouder) of de ervaring en vaardigheden kunnen aantonen die door het CMT voldoende worden geacht.
 • Een cursus gevolgd of ervaring hebben als leiding bij gidsen of verkenners is een pluspunt.

Het aantal plaatsen voor leiding is afhankelijk van het aantal ingeschreven leden. Er is 1 leid-st-er nodig per 9 leden.

Om deel uit te maken van het International Service Team (IST) moet je op het moment van inschrijven:

 • Actief lid zijn van één van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides of Les Scouts et Guides Pluralistes.
 • Geboren zijn voor 22/07/2005.

Het aantal plaatsen voor IST is afhankelijk van het aantal ingeschreven deelnemers.

Elke associatie behoudt zich het recht voor om een inschrijving van een van zijn deelnemers te weigeren.

2. Engagement

Je inschrijven voor de World Scout Jamboree betekent ook dat je je engageert om volledig deel te nemen aan het geheel van voorbereidende activiteiten zoals weekends, voorreis, …. Bovendien, wanneer je je inschrijft als volwassene, betekent dit ook dat je je actief engageert om deel uit te maken van een werkgroep en/of leidingsploeg tijdens de volledige duur van het project.

3. Inschrijving

Inschrijven doe je individueel. De Jamboree is een internationaal project waar ontmoeting en nieuwe mensen leren kennen een belangrijk thema is. Leden van eenzelfde groep zullen daarom in de mate van het mogelijke verdeeld worden over verschillende units.

Door in te schrijven voor Jamboree kies je om deel te nemen aan een internationaal en inclusief kamp waar we iedereen omarmen zonder onderscheid op vlak van achtergrond, afkomst, beperking, seksuele geaardheid, genderidentiteit, geloof of levensbeschouwing.

Inschrijven doe je via het officiële inschrijvingsformulier op de website http://www.jamboree2023.be/.

De inschrijvingen gaan open op 1 september 2021 en zullen lopen tot 1 december 2021. De inschrijvingen zullen chronologisch genoteerd worden. Indien het maximum aantal deelnemers overschreden wordt, wordt een reservelijst aangelegd. Alle deelnemers opgenomen op deze reservelijst die geen plaats zullen hebben en die al een schijf betaald hebben zullen terugbetaald worden.

De inschrijving wordt pas bevestigd na de ontvangst van:

 • het volledig ingevulde registratieformulier
 • het volledig ingevulde formulier i.v.m. engagement (in te vullen door de deelnemer zelf, niet door de ouders)
 • het voorschot van € 700
 • ondertekende akkoordverklaring (algemene voorwaarden, leefregels) 
 • bevestiging van een geldig lidmaatschap van één van de volgende associaties: Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides of Les Scouts et Guides Pluralistes. Het CMT zal dit controleren bij de respectievelijke associaties.

4. Deelnameprijs

De deelnameprijs bedraagt € 3.500 per persoon.

 • Een eerste betalingsschijf van € 700 dient te worden betaald voor 1 december 2021 op de rekening van GSB BE44 3631 2790 4745 met volgende mededeling: 2 eerste letters voornaam + 2 eerste letters achternaam + geboortedatum (jjjj/mm/dd).
 • Een tweede schijf van € 700 dient te worden betaald tegen 1 maart 2022.
 • Een derde schijf van € 700 dient te worden betaald tegen 1 juli 2022.
 • Een vierde schijf van € 700 dient te worden betaald tegen 1 oktober 2022.
 • Een vijfde schijf van € 700 dient te worden betaald tegen 1 januari 2023.

Alle eventuele bankkosten zijn ten laste van de deelnemer. Als een betalingsschijf niet ontvangen wordt tegen de vooropgestelde termijn, volgt eerst een herinnering. Als binnen de vooropgestelde termijn niet betaald is, volgt uitsluiting van deelname aan de World Scout Jamboree. Voor terugbetaling van eventueel al wel betaalde termijnen gelden de annuleringsvoorwaarden zoals gesteld in punt 5 Annuleringsvoorwaarden.

5. Annuleringsvoorwaarden

5.1. Annulatie van jouw deelname

Elke annulering moet schriftelijk worden gemeld aan het e-mailadres: info@jamboree2023.be.

In geval van annulering voor 1 december 2021 zal de volledig betaalde schijf terugbetaald worden. Na deze datum zal het contingent al verschillende kosten gemaakt hebben (deelname aan het Jamboree, de huur van verblijfplaatsen voor de weekends, …). Wij zullen degenen die annuleren niet volledig kunnen terugbetalen.

De volgende regels zijn daarom van toepassing: 

 • bij opzegging voor 1 maart 2022 wordt slechts 75% van de € 700 terugbetaald, dus € 525. 
 • bij opzegging voor 1 juli 2022 wordt slechts 50% van de € 1400 terugbetaald, dus € 700. 
 • bij opzegging voor 1 oktober 2022 wordt slechts 25% van de € 2100 terugbetaald, dus € 525. 
 • bij opzegging voor 1 januari 2023 wordt slechts 10% van de € 2800 terugbetaald, dus € 280. 
 • bij opzegging na 1 januari 2023 zal niets terugbetaald worden. 

Bovenstaande annuleringsvoorwaarden kunnen verschillend zijn wanneer de geannuleerde zelf een andere kandidaat vindt om deel te nemen aan het project. Dit wordt dan specifiek bekeken met de Jamboree- organisatie.  Eventuele extra terugbetalingen volgen pas na het Jamboree-project, wanneer het project financieel wordt afgesloten.

5.2. Annulatie van het project

Het Belgisch contingent kan niet verantwoordelijk geacht worden voor situaties van overmacht (zoals een negatief reisadvies door overheden of het annuleren door de Zuid-Koreaanse Jamboree-organisatie) waardoor het kamp afgelast of afgebroken moet worden. In dat geval kan geen terugbetaling van het inschrijvingsgeld worden gevraagd. Gemiste activiteiten of weekends worden niet terugbetaald. De Jamboree-organisatie zal een optioneel voorstel tot annulatieverzekering doen. 

6. Verzekering

Als lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen, FOS Open Scouting, Les Scouts, Les Guides of Les Scouts et Guides Pluralistes ben je automatisch verzekerd voor Burgerlijke aansprakelijkheid en Lichamelijke Ongevallen. Deze verzekering blijft ook gelden tijdens de duur van het hele Jamboreeproject.

Voor persoonlijk materiaal is de deelnemer zelf verantwoordelijk. De organisatie van de World Scout Jamboree kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijke ongevallen die zich tijdens het kamp voordoen.

7. Beeldrechten

Beelden genomen gedurende het Jamboree-project zullen eventueel gebruikt worden voor informatieve doeleinden om activiteiten te illustreren en voor de promotie van toekomstige scouts-evenementen. Elke gelijkenis tussen mensen die erop afgebeeld zijn en de beschreven situaties zijn louter toevallig en onbedoeld. Door de algemene voorwaarden te aanvaarden geef ik het contingent toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal. Indien de deelnemer dit niet wenst dient hij het contingent op de hoogte te brengen via het volgende e-mailadres: info@jamboree2023.be.

8. Leefregels

Door zich in te schrijven, verklaren de deelnemers om de leefregels van het project World Scout Jamboree te respecteren. De leefregels zijn beschikbaar op http://www.jamboree2023.be/. Bij niet-naleving van de leefregels behoudt het CMT het recht om een deelnemer in het Jamboree-project uit te sluiten. De annuleringsvoorwaarden in hoofdstuk 5 zijn hierbij van toepassing. Bij uitsluiting tijdens de Jamboree zelf worden de extra kosten van de repatriëring gedragen door de deelnemer of zijn wettelijke vertegenwoordiger.

9. Communicatie

De officiële communicatie van het Belgisch contingent naar de deelnemer en aan de wettelijk vertegenwoordiger gebeurt via e-mail of via de website http://www.jamboree2023.be/.
Elke deelnemer en zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger is daarom verantwoordelijk voor het doorgeven van zijn of haar e-mailadres in het inschrijvingssysteem.

10. Aanpassing van de algemene voorwaarden

Het CMT behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Algemene Voorwaarden aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn via de website http://www.jamboree2023.be/.


Leefregels

Waar mensen samenleven worden altijd afspraken gemaakt. Wat kan? Wat mag? Om alles goed te laten verlopen, dienen de afspraken ook te worden nageleefd door alle deelnemers. Niet alleen jullie, maar ook de leiding, de IST en het coördinatieteam verklaren zich akkoord en leven deze regels na. Deze zijn geldig gedurende het volledige Jamboree-traject van het Belgisch Contingent voor de World Scout Jamboree 2023.

1. Engagement

Door je in te schrijven, engageer je je niet alleen om deel te nemen aan de Jamboree zelf, maar ook aan het geheel van voorbereidende activiteiten.
Uitzonderingen en onvoorziene afwezigheden kunnen altijd voorkomen, maar bespreek dit dan tijdig met je leiding of werkgroep. Leiding ziet toe op de aanwezigheden van de leden en houdt een aanwezigheidslijst bij.


2. Wederzijds respect

Als scouts en gidsen gaan we goed om met elkaar. Dat wil zeggen dat we elkaar respectvol benaderen en elkaar kansen geven, ook als het moeilijk gaat. We pesten niet en we werken samen.

3. Drugs

“Scouting, kicken zonder drugs.” Illegale drugs (ook softdrugs dus!) kunnen niet.

4. Alcohol

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België is elk gebruik van alcohol voor min 18-jarigen verboden. Voor de leiding en IST zal er een avondbar georganiseerd worden door het coördinatieteam. Wij verwachten hierbij een verantwoord gebruik. Eigen drank meebrengen is dus absoluut verboden.
In Zuid-Korea voldoen wij aan de lokale wetten en aan de regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden.

5. Tabak

Tijdens de voorbereidende activiteiten in België kan roken niet voor de leden. Voor leiding en IST wordt er een rookmoment en -zone voorzien door het coördinatieteam. Roken kan niet tijdens de activiteiten.

In Zuid-Korea voldoen wij aan de lokale wetten en aan de regels die door de organisatie van de Jamboree opgelegd worden. Roken is onder de 19 jaar verboden in Zuid-Korea. Het is daarom verboden voor iedereen onder de 19 jaar om tabak in hun bagage mee te nemen naar Zuid-Korea.

6. Slapen

We voorzien acht uur nachtrust tijdens de voorbereidende activiteiten. We respecteren deze nachtrust voor iedereen.

Voor de leden (jeugddeelnemers) geldt dat jongens en meisjes in afzonderlijke kamers/ tenten slapen. 

7. Safe From Harm

Om de fysieke en mentale veiligheid van alle deelnemers (jongeren en volwassenen) te garanderen, vragen de organisatie van de Jamboree en het Belgisch Contingent dat alle volwassenen de gedragscode genaamd “Safe From Harm” respecteren. 

In samenwerking met de jongeren, die evenzeer verantwoordelijk zijn voor de sfeer binnen hun Unit, bouwen de volwassenen in elke Unit mee aan een gezonde, welwillende en vervullende omgeving voor iedereen. 

Alle volwassenen van ons contingent verbinden zich er toe de vorming “Safe From Harm” te volgen en de regels na te leven. Ze verbinden zich er ook toe om eventuele incidenten te melden. 

8. Gebruik van GSM en andere elektronica

Het gebruik van een GSM of andere elektronische apparaten (waaronder muziekboxen) mag in geen enkel geval de activiteiten verstoren. Als je deze apparaten toch meeneemt, dan doe je dat op eigen kosten en op eigen risico.

9. Leefomgeving

We hanteren als scouts en gidsen vanzelfsprekend een ecologisch verantwoorde aanpak.
Dat wil zeggen:

 • dat we afval zoveel mogelijk vermijden, beperken en sorteren;
 • dat we respect hebben voor de natuur en het materiaal;
 • dat we rekening houden met stilteafspraken.

10. Consequenties en handhaving leefregels

De hele begeleiding draagt deze regels uit.
Unitleiding is verantwoordelijk voor de leden van de eigen unit.


Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet naar behoren gedragen uit te sluiten van (verdere) deelname aan de activiteiten en aan de Jamboree. Het coördinatieteam hanteert hiervoor het document ‘Leefregels’. In dit geval gelden voor het terugkrijgen van een deel van het inschrijvingsgeld de regels zoals verwoord onder punt 5 Annuleringsvoorwaarden uit de Algemene voorwaarden.


In het geval van een uitsluiting tijdens de Jamboree zelf zijn de extra kosten die daaraan zijn verbonden, bijvoorbeeld een eerdere retourreis, voor rekening van (de wettelijk vertegenwoordiger van) de deelnemer.

11. Aanpassing van de leefregels

Het coördinatieteam behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Leefregels aan te passen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze gepubliceerd zijn via de website http://www.jamboree2023.be/

Waar mensen samenleven worden altijd afspraken gemaakt. Wat kan? Wat mag? Om alles goed te laten verlopen, dienen de afspraken ook te worden nageleefd door alle deelnemers. Niet alleen jullie, maar ook de leiding, de IST en het coördinatieteam verklaren zich akkoord en leven deze regels na. Deze zijn geldig gedurende het volledige Jamboree-traject van het Belgisch Contingent voor de World Scout Jamboree 2023.